REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W TARNOWIE – KRZYŻU

§ 1
 1. Cmentarz jest cmentarzem Parafialnym wyznaniowym utrzymywanym i prowadzonym przez Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Św. Krzyża i MB Nieustającej Pomocy w celu realizacji prawa osób zmarłych do pochowania zwłok.
 2. Teren cmentarza jest własnością Parafii.
 1. Podstawowym przeznaczeniem cmentarza jest chowanie na nim zwłok osób zmarłych, które należą do wyznania Rzymsko-Katolickiego i zamieszkiwały na terenie Parafii. W przypadkach szczególnych zgodę wydaje Proboszcz Parafii (władze kościelne).
§ 2
 1. Nadzór nad działalnością cmentarza sprawuje Proboszcz Parafii.
 2. Zarządzającym cmentarzem jest Komitet Cmentarny.
§ 3
 1. Zasady funkcjonowania cmentarza regulują przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego kan. 1240-1243, prawo partykularne, ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 1972 r. Nr 47 poz. 298 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Tere-nowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych (Dz. U. Z 1972 r. nr 47, poz. 299).
 1. Cmentarz otwarty jest codziennie bez ograniczeń, za wyjątkiem prac inwestycyjnych – szczegóły w załącznikach.
§ 4 Urządzanie na cmentarzu: alei prowadzących do pól grzebalnych, zadrzewianie, pól grzebalnych i miejsc pod poszczególne rodzaje grobów jest dokonywane zgodnie z planem zagospodarowania terenu cmentarza. § 5 Rodzaje grobów. Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o cmentarzach rozróżnia (§8) następujące rodzaje grobów:
 1. Zwykłe czyli ziemne, przez które rozumie się groby nie murowane, stanowiące dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu. W zależności od warunków glebo-wych i geologicznych, a w szczególności od poziomu wód gruntowych, dopuszczalne jest chowanie zwłok piętrowo w ten sposób, że trumny powinny być oddzielone od siebie warstwą ziemi grubości minimum 20 cm. Głębokość grobu przy dwóch trumnach powinna wynosić 2,7m, a przy większej ilo-ści trumien grób powinien być odpowiednio głębszy, licząc po 1m głębokości na każdą trumnę łącz-nie z warstwą przedzielającą. Odległość od poziomu wód gruntowych nie może być mniejsza niż 0.5m.
 1. Murowane – dół, którego boki są murowane, a nad trumną założone jest sklepienie. Groby murowa-ne mogą być budowane jako piętrowe, z tym że trumny powinny być od siebie oddzielone murem lub żelbetem o grubości nie mniejszej niż 6 cm.
 1. Rodzinne - umożliwiające pochowanie kilku trumien ze zwłokami na przestrzeni nie przekraczającej powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter schodzących w głąb.
 1. Katakumby – nisze w pionowej ścianie, położone obok siebie w szeregu i nad sobą, przeznaczone do chowania zwłok. Określone wyżej rodzaje grobów wymienione są w rozporządzeniu wykonawczym w sposób wyczerpujący. Oznacza to, że obecnie nie dopuszczalne są inne rodzaje grobów.

§ 6 Udostępnienie terenu cmentarza w celu urządzenia grobów oraz usługi związane z pochowaniem zwłok i korzystaniem z urządzeń cmentarza są odpłatne. Wysokość opłat określają załączniki do regulaminu uwzględniający koszty utrzymania cmentarza. § 7
 1. Opłacenie udostępnienia terenu pod budowę nagrobka lub grobowca jest równoznaczne z obowiązkiem wybudowania go w ciągu 2 lat. Nie zakończenie budowy w tym okresie powoduje utratę prawa do miejsca - placu, po zwróceniu 80 % wpłaconej kwoty.
 2. Opłata za udostępnienie placu pod grób ziemny, nagrobek lub grobowiec, obowiązuje na okres 20 lat. Wysokość opłaty za ponowienie prawa do placu po każdych 20 latach od przekazania placu, jest określona w cenniku załącznik nr 1.
 3. Wykonywanie na cmentarzu robót remontowo-budowlanych dotyczących grobów murowanych (grobowców) i nagrobków oraz innych robót i usług związanych z korzystaniem z obiektów i urządzeń cmentarnych może odbywać się za zgodą zarządzającego cmentarzem Ks. Proboszcza i Komitetu Cmentarnego.
 1. Przed rozpoczęciem prac pobierana jest od Wykonawcy kaucja w kwocie 1 000 zł jako zabezpieczenie prawidłowości prowadzenia prac, utrzymania porządku. Po zakończeniu prac i odbiorze robót w przypadku pozytywnego protokołu kaucja podlega zwrotowi w takiej wysokości jaka wynika z za-łącznika nr 4. Ewentualne zniszczenia i dewastacja zostaną naprawione a koszty naprawy pokryte zostaną również z pobranej kaucji.
 1. Wybudowanie przez osobę prywatną lub instytucję nagrobka lub grobowca, na udostępnionym przez Parafię placu, nie daje możliwości zbycia go na rzecz innej osoby lub instytucji. W takim wypadku plac wraz z nagrobkiem lub grobowcem wraca do Parafii, za zwrotem wniesionej opłaty za plac.
§ 8 Czynności związane z ekshumacją zwłok i szczątków oraz wydobyciem i pochowaniem na tym samym cmentarzu szczątków poprzednio pochowanych zwłok przy ponownym użyciu grobu wykonuje uprawniony grabarz z zachowaniem szczególnych wymagań wynikających z przepisów sanitarnych. § 9 Osoby posiadające na cmentarzu mogiły, groby rodzinne oraz odwiedzające cmentarz są zobowiązane do:
  1. Utrzymywać groby wraz z najbliższym otoczeniem w stanie nienagannej czystości i estetyki przez cały rok.
  1. Uzgadniać wszelkie prace o charakterze budowlanym z zarządzającym.
  1. Porządkować na bieżąco groby a uschnięte kwiaty, wieńce i inne przedmioty pozostałe w wyniku po-rządkowania grobów składać wyłącznie w wykonanych w tym celu kontenerach.
  2. Przestrzegać poleceń i zarządzeń wydanych przez Komitet Cmentarny.
§ 10
  1. Wnoszenia i spożywania alkoholu.
  2. Niszczenia drzew i krzewów.
  3. Pozostawiania bez opieki małych dzieci, ze względu na ich bezpieczeństwo.
  1. Głośnego zachowania naruszającego powagę miejsca, zanieczyszczania alei oraz uszkadzania urzą-dzeń cmentarza.
  1. Składowania na sąsiednich grobach i w miejscach do tego nie przeznaczonych wszelkich zanieczysz-czeń i odpadów.
  1. Wjeżdżania samochodami. W przypadku wykonywania inwestycji tylko po drogach określonych w załączniku nr 5.
  1. Wprowadzania psów, jazdy na rowerach i innych pojazdach z wyjątkiem wózków dziecięcych i inwa-lidzkich.
  1. Palenia otwartego ognia.
  2. Prowadzenia prac budowlanych bez wymaganego zezwolenia.
 • § 11
  1. Pochowanie zwłok w grobie ziemnym zapewnia rodzinie osoby zmarłej, że przed upływem 20 lat grób ten nie zostanie użyty do ponownego pochowania. Dla zapobieżenia ponownemu użyciu grobu po upływie tego okresu każdy może zgłosić zastrzeżenie przeciw ponownemu pochowaniu i uiścić opłatę, zgodną z par. 7 punkt 2. Zarządzający cmentarzem nie może odmówić przyjęcia zastrzeżenia i zwią-zanej z nim opłaty.
  1. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawniony jest właściciel grobu a po jego śmierci prawni spadkobiercy.
 • § 12
  1. W przypadku nieuiszczenia opłaty 20-letniej przed upływem terminu grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 7 ust 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz. U. Nr 47 z 1972 roku, tekst jednolity Dz. U. Nr 00.23.295 z 30.03.2001 r.).
  1. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej cmentarza na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.
  1. Jeżeli zastrzeżenie nie zostało zgłoszone, zarządzający cmentarzem może rozporządzać grobem i przyjąć do pochowania w nim zwłoki innej osoby zmarłej. W takim przypadku zarządza przeniesie-nie szczątków poprzednio pochowanych zwłok na inne miejsce tego samego cmentarza, w tym także poza powierzchnią grzebalną, chyba że osoba uprawniona do pochowania zwłok wyrazi życzenie, ażeby szczątków nie wydobywać (§ 27 rozporządzenia wykonawczego).
  2. Z art. 7 ust. 3 ustawy o cmentarzach wynika, że jeżeli chodzi o groby murowane przeznaczone do po-chowania więcej niż jednych zwłok, ograniczenia dotyczące ponownego użycia grobu nie mają zastosowania.

  1. Ustawa o cmentarzach nie wymaga żadnej formy dla zastrzeżenia sprzeciwu przeciwko użyciu grobu do ponownego pochowania przed upływem 20 lat. Oznacza to, że zastrzeżenia można dokonać przez każde zachowanie się, ujawniające wolę zastrzeżenia w sposób dostateczny (art. 60 k.c.), w praktyce najczęściej przez samo uiszczenie należnej opłaty.
 • § 13
Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych dokumentów:
  1. Karty Zgonu zawierającej adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
  2. Zgoda wydana przez Urząd Stanu Cywilnego na pochowanie zwłok.
  1. Informację o przyczynie zgonu wydanej przez lekarz lub szpital.
  1. W przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, wymagane jest ponadto zezwolenie uprawnionego organu do pochowania zwłok.
  2. Dokument określający prawo do miejsca pochówku,
  3. Potwierdzenie dokonania stosownych opłat.
  1. Podanie adresu i numer telefonu kontaktowego
 • § 14

W wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, a wystawione w języku innego państwa winny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.

§ 15 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 r. ( Dz. U. Nr 47/1972 r. poz. 298 - Obwieszczenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 października w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych - tekst jednolity Dz. U. Nr 00.23.295 z 30.03.2001 r.). § 16 Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i ogłoszenia.     Załączniki:
 1. załącznik nr 1 do regulaminu cmentarza parafialnego w Tarnowie-Krzyżu, wysokość odpłatności za teren pod groby.
 1. Załącznik nr 2 do regulaminu cmentarza, opłaty za wykonanie pogrzebu.
 1. Załącznik nr 3 do regulaminu cmentarza, zakres prac związanych z całorocznym bieżącym utrzymaniem cmentarza.
 1. Załącznik nr 4 do regulaminu cmentarza, cennik opłat dla firm wykonujących usługi remontowo – budowlane oraz dla osób fizycznych.
 1. Załącznik nr 5 do regulaminu cmentarza, cennik opłat za ekshumacje zwłok i szczątków zmarłego.
 1. Załącznik nr 6 do regulaminu cmentarza, kolejność załatwiania spraw związanych z pogrzebem.
7. Załącznik nr 7 do regulaminu cmentarza – wewnętrzny (zakres prac związanych z obsługą pogrzebu ). 8. Załącznik nr 8 do regulaminu cmentarza, mapka konturowa z podziałem na sektory.   Tarnów 1.01. 2018r.